ANBI

ANBI gegevens

Stichting Koffiebar Urk

RSIN/fiscaalnummer 8173.53.690

KvK: 39096863

Bezoek- en postadres: Urkerweg 64 - 8322 NB - Urk

Doelstelling en beleid: "Als koffiebar willen we een ontmoetingsplek voor jongeren zijn waar geestelijke toerusting en ontspanning centraal staan". Zo luidt de eerste zin uit de missie van Koffiebar Koem ur in. Een vastegroep van zo’n 50 jongeren spant zich in om dit doel te bereiken. Zie voor meer informatie:  'Wie zijn wij'

Bestuur: zie 'Het bestuur'.

Beloningsbeleid: onze vrijwillige barman krijgt maandelijks een kleine vergoeding voor reis- en onkosten. Verder maakt de stichting geen gebruik van vrijwilligersvergoedingen. Ook bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Jaarverslag 2017 met verantwoording baten en lasten: zie 'Jaarrekening'. Dit bestand bevat ook de begroting voor 2018 en een toelichting op het financiële beleid.

Activiteitenverslag 2017: zie 'Activiteitenverslag'.